Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız


1.AMAÇ

KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dâhil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin,  internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz. Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız. İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.


2. KAPSAM

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politikanın kapsamındadır. Politikamız, Şirket'in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.


3. TANIM ve KISALTMALAR   

Bu bölümde Politika ‘da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır. 

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay. 
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 
 • Çalışan: Şirket Personeli. 
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 
 • Veri Sorumlusu: KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 
 • KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Komitesi: KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Komitesi 
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
 • Politika: KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası.


4. ROL VE SORUMLULUKLAR  


4.1. Yönetim Kurulu   

Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.      


4.2. KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Komitesi   

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Komitesi sorumludur. KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Komitesi Bilgi İşlem Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, İthalat Müdürü, İhracat Müdürü,  Hukuk Danışmanı, KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVKK Komitesi; bu Politikayı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması, kurum içinde dağıtılması ve internet sitesinde yayınlanması KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Komitesi sorumluluğundadır.


5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER   


KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:


5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz   

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken; 

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, 
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, 
 • Kanunun 11. Maddesinden doğan haklar, 

Hususlarında İlgili Kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.


5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz   

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politikanın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.


6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI  


6.1. Kişisel veriler   

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.


6.2. Özel nitelikli kişisel veriler   

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.  

İLETİŞİM FORMU


Ad Soyad

E-posta

Mesaj

Doğrulama Kodu :


logo

Yeni Foça Yolu Üzeri 19. Cadde No: 3 Aliağa / İzmir
+90 (232) 625 22 22
+90 (232) 625 19 42
[email protected]
[email protected]

Cookie ("Çerez") Uyarısı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Bu durumda internet sitemizi kullanımınızı etkilenebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.